Loading...
คุณอยู่ที่นี่:  Home  >  ธุรกิจช่วยสังคม  >  บทความนี้

สนับสนุนบทบาทสตรี L’Oreal มอบ 3 ทุนวิจัย แก่นักวิทยาศาสตร์หญิงรุ่นใหม่

L’Oreal เปิดตัว 3 นักวิทยาศาสตร์หญิงเก่ง ผู้ได้รับทุนวิจัย โครงการ “เพื่อสตรีในงานวิทยาศาตร์” ประจำปี 2555 ซึ่งจะพิธีมอบทุนวิจัยในวันอังคารที่ 25 ธันวาคม 55 โดยพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสร็จเป็นองค์ประธานในงานครั้งนี้

L’Oreal เปิดตัว 3 นักวิทยาศาสตร์หญิงเก่ง ผู้ได้รับทุนวิจัย โครงการ “เพื่อสตรีในงานวิทยาศาตร์” ประจำปี 2555 ดร.ศันสนีย น้อยสคาญ ในสาขาชีวภาพ ผศ.ดร.ปุณณมา ศิริพันธ์โนน ในสาขาวัสดุศาสตร์และ ผศ.ดร.อทิตยา ศิริภิญญานนท์ สาขาวิทยาศาสตร์เคมี โดยจะพิธีมอบทุนวิจัยในวันอังคารที่ 25 ธันวาคม 55 โดยมีพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสร็จเป็นองค์ประธาน ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพฯ 

ครบ 10 ปีพอดี ที่ลอรีอัล (ประเทศไทย) โดยความร่วมมือกับสำนักเลขาธิการคณะกรรมการ ว่าด้วยการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาติ (ยูเนสโก) ซึ่งได้ยกย่องบทบาทสตรีในวงการวิทยาศาตร์ไทย โดยสนับสนุนทุนวิจัยสตรีนักวิทยาศาสตร์แล้ว 40 คน

และปีนี้ ก็ได้ประกาศรายชื่อ 3  นักวิทยาศาสตร์หญิงที่ผู้ได้ทุนวิจัย ที่มีโครงการวิจัยเป็นเลิศ อันพิจารณาจากคุณค่าของงานวิจัยที่มีต่อสังคม กระบวนการวิจัยถูกต้อง เหมาะสมกับโครงการ รวมถึงจริยธรรมในการทำงานและการเป็นที่ยอมรับในวงการวิจัย ทั้งยัง เพิ่มมูลค่าทุนจาก 200,000 บาท เป็น 250,000 บาท ในสาขาชีวภาพ สาขาวัสดุศาสตร์ และสาขาเคมีศาสตร์ สาขาใหม่ เพื่อเป็นเกียรติให้กับ ดร.ยูซีน ชูแลร์  นักเคมีที่ค้นพบน้ำยาย้อมผมที่ปลอดภัยแก่เส้นผมและหนังศรีษะ เป็นรายแรกของโลก ผู้ก่อตั้ง “ลอรีอัล”

สาขาชีวภาพผู้ที่ได้รับทุนวิจัยคือ  ดร.ศันสนีย น้อยสคราญากศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ในงานวิจัยหัวข้อ “ศึกษากลไกการติดเชื้อไวรัสเต็งกี่ และการตอบสนองของเซลล์ที่เกิดจากการติดเชื้อ เพื่อเข้าใจถึงพยาธิกำเนิดของโรคไข้เลือดออกเชื้อไวรัสเต็งกี่”  เพราะเป็นโรคที่ติดเชื้อที่เกิดอย่างเฉียบพลันในคน โดยยุงเป็นพาหะ และยังไม่มียาต้านไวรัสหรือวัคซ๊ยสำหรับป้องกันโรคไข้เลือดออกเต็งกี่ที่ว่านี้

ผู้ได้รับทุนวิจัยสาขาวัสดุศาสตร์ ผศ.ดร.ปุณณมา ศิริพันธ์โนน จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กับหัวข้อ “เทคโนโลยีระดับนาโนสำหรับการพัฒนาการตกแต่งสำเร็จสิ่งทอที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม” ด้วยความมุ่งหวังจะยกระดับอุตสาหกรรมการตกแต่งสำเร็จสิ่งทอให้เป็นอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และหวังว่างานนี้จะช่วยพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ สิ่งทอภายในประเทศ และช่วยลดปัญหามลภาวะทางน้ำสู่เทคโนโลยีสีเขียวที่ยั่งยืน

และผู้ที่ได้รับทุนสาขาวิทยาศาสตร์เคมี คือ ผศ.ดร.อทิตยา ศิริภิญญานนท์ จากภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล “การศึกษาการกระจายขนาดของอนุภาคนาโนเชิงวิศวกรรม ในตัวอย่างอาหารผลิตภัณฑ์อุปโภคบริโภคและสิ่งแวดล้อม” โดยคาดว่างานวิจัยนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อกระบวนการควบคุมคุณภาพและกระบวนการวิจัยและพัฒนาเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมที่มีการใช้อนุภาคนาโนเชิงวิศวกรรม เพื่อทำให้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ตลอดจนเพื่อเฝ้าระวังและจัดการคุณภาพของน้ำที่เกี่ยวกับอนุภาคนาโนวิศวกรรม

นอกจากจะร่วมแสดงความยินดี 3 กับสตรีนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่แล้ว คุณสดับพิณ คำนวนทิพย์ ผู้อำนวยการสื่อสารองค์กรและองค์กรสัมพันธ์ บริษัท ลอรีอัล (ประเทศไทย) จำกัด ยังกล่าวถึงโครงการใหม่ล่าสุดจากลอรีอัล (ประเทศไทย) ซึ่งได้จับมือกับสถาบันการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ภายใต้กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อนำความรู้ทางด้านชีวภาพ เข้าไปร่วมสนับสนุนสื่อการเรียนการสอน ในวิชา “วิทยาศาสตร์กับความงาม” ซึ่งเป็นหนึ่งในรายวิชาเลือกด้านวิทยาศาสตร์สำหรับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา 2556  เพื่อให้ความรู้กับเยาวชนยุคใหม่ ในเรื่องพื้นฐานโครงสร้างร่างกาย ปัญหาและดูแลผิวพรรณ รวมถึงการดูแลสุขภาพอนามัยที่ดี จนนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน ดูแลตัวเอง และความงามตามธรรมชาติที่สมวัยอีกด้วย

นับตั้งแต่เริ่มต้นโครงการทุนวิจัยลอรีอัล (ประเทศไทย) “เพื่อสตรีในงานวิทยาศาสตร์” มาตั้งแต่ปี พ.ศ.2545 จนครบ 10 ปี มีนักวิทยาศาสตร์รวมแล้ว 4o คน และทางลอรีอัล  ยังคงมุ่งมั่นที่จะดำเนินงานเพื่อชูเกียรติของนักวิทศาสตร์สตรี ผู้อุทิศตนเพื่อเพื่อสังคมต่อไปทุกปี…

 

คอมเม้นต์

เรื่องนี้ก็น่าสนใจนะคะ...

education

มหกรรมจิตอาสา:งานอาสาสมัครในสถาบันการศึกษา#2 (12-13 ก.พ.57)

Read More →